niebieska linia

Polityka prywatności oraz zasad ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem (RODO)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z ich przetwarzaniem, politykę (ochronę) prywatności oraz zasady wykorzystywania plików cookies wykorzystywanych przez Serwis internetowy oferujący Usługi telekomunikacyjne (dalej zwane Usługami) działający pod adresem www.rwsc.pl.
 2. Definicje:
  1. Polityka prywatności – niniejszy regulamin;
  2. Usługodawca/ Administrator Danych Osobowych/ Administrator – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RWS Cleaning Sp. z o.o., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ rejestru KRS pod nr000452656, NIP: 8971788176, REGON: 022089661, adres ul. Zdrowa 24/1c 53-511 Wrocław.
  3. Serwis – serwis internetowy oferujący Usługi działający pod adresem www.rwsc.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z przewidzianych w nim funkcjonalności, w szczególności  zapoznawać się z ofertą Usługodawcy.
  4. Użytkownik, tj. każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności
  5. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu oferowanego poprzez Serwis, tj. do treści i usług oferowanych przez Usługodawcę, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki prywatności.

§ 2. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych Użytkownika – jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RWS Cleaning Sp. z o.o, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ rejestru KRS pod nr 000452656 NIP: 8971788176, REGON 022089661, adres ul. Zdrowa 24/1c 53-511 Wrocław.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
  adres:
  ul. Zdrowa 24/1c 53-511 Wrocław
  adres poczty elektronicznej – e-mail: biuro@rwsc.pl
  numer telefonu: +48 665 310 704
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania  danych osobowych
  Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w celu:
  1. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisu w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. oferowania przez Serwis usług. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. zbierania danych dotyczących ilości odwiedzin witryny Serwisu, zainteresowania Użytkowników określonymi towarami. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
 5. Skutek niepodania danych.
  W zależności od celu, w jakim dane są podawane niepodanie danych będzie skutkować:
  1. brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu,
  2. brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach oferowanych w Serwisie.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych.
  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Odbiorcy danych.
  Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu, takim jak firmy informatyczne, firmy księgowe, agencje marketingowe. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  Dane mogą być ponadto przekazywane w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa odbiorcom takim jak organy administracji publicznej lub inne organy władzy realizujące zadania ustawowe i posiadające podstawę prawną do żądania otrzymania danych osobowych Użytkownika.
 9. Uprawnienia.
  Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa;
  1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
   Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
   • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, o planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle pozyskiwania danych osobowych, o fakcie czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji w stosunku do osoby użytkownika w oparciu o przetwarzane dane osobowe, w tym o profilowanie, a nadto czy jego dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską oraz stosowanych w związku zabezpieczeniach,
   • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  2. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
   Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą Użytkownika.
  4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
   2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
    • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
    • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
    • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
   3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. W szczególności dotyczy to danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administrator, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, danych zdarzenia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
   Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych ,
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
  6. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
   Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
   Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu, a także badanie satysfakcji.
   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Złożona przez Użytkownika rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego skutkować będzie zaprzestaniem wszelkich działań Serwisu związanych z promocją towarów względem Użytkownika, w tym także oznaczać będzie rezygnację z prenumeraty Newsletter-a.
   Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator  nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 10. Profilowanie
  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników. W takim przypadku celem działań Administratora są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań użytkowników).
  Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Administratora: biuro@rwsc.pl.
  W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, Serwis będzie mógł przeprowadzać takie operacje tylko za zgodą Użytkownika.

§ 3. Ochrona prywatności

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Serwis dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności RODO.
 2. Serwis dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Serwis stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Serwis dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Serwis zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Osoba mająca dostęp do danych osobowych Użytkownika przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.

§ 4. Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Serwis stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Usługodawcy, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Polityki prywatności jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.